Disclaimer

Disclaimer De Taxatie Expert

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van De Taxatie Expert en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande:

1. De Taxatie Expert behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van De Taxatie Expert te weigeren of te ontnemen.

2. De Taxatie Expert besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van De Taxatie Expert, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

3. De Taxatie Expert aanvaardt géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.

4. De Taxatie Expert aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel

voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de De Taxatie Expert website. De Taxatie Expert geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

5. De door De Taxatie Expert verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door De Taxatie Expert gehanteerde privacycode verwerkt en behandeld. De Taxatie Expert wijst de gebruiker erop, dat bij verwijzing naar een andere website dan de De Taxatie Expert website géén persoonsgegevens van de gebruiker door De Taxatie Expert worden geregistreerd. Wel is het mogelijk dat het bedrijf, naar wiens site de gebruiker is verwezen, persoonsgegevens registreert. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van de privacy code van dit bedrijf alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.

6. De Taxatie Expert spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. De Taxatie Expert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voorzover De Taxatie Expert beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft De Taxatie Expert deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden

beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

7. De website van De Taxatie Expert, www.detaxatieexpert.nl, alsmede de websites naar welke middels de De Taxatie Expert website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

DE TAXATIE EXPERT